Nyre og urinveiene

Anatomi nyre urinveiene

Urinveiene er et anatomisk begrep som omfattes nyrer (ren), urinledere (ureter), urinblære, urinrøret (urethra) med urinrørsåpningen.

Avfallsstoffer fra blodet omdannes i nyrene til urin som kontinuerlig skylles gjennom urinlederne ned til urinblæren. Urinblæren samler og lagrer urin og vil normalt tømme seg (vannlating) ved behov (noe som i stor grad kan kontrolleres).

Nyrer er viktig for reguleringen av salt og surhetsgraden i blod, som normalt har en pH på 7,37 – 7,39. De er også viktige for reguleringen av væskemengden i blodet. Nyrene renser ikke vevsvæsken direkte, men filtrerer blodet som inneholder avfallsstoffer fra hele kroppen.

Nyrevevet består av to vevslag ytterst ligger den rødbrune nyrebarken og innerst den gulaktige nyremargen som omgir et hulrom. Det er nyrebarken som inneholder nyrenes filtreringsapparat. Nyremargen, som er delt i 7-11, mest vanlig 8 kjegleformede vevsdeler, består av samlerør som leder urinen ut i nyrebekkenet. Det sitter på nyrens konkave side, der også nyrearterien og nyrevenen finnes. Der er det også rikelig med løst fettvev.

Fotografiet viser et mikroskopisk bilde av nyrelegeme (corpusculum renale). Bildet er hentet fra bildesamling J. Porthun.


Mål og forventet læringsutbytte

Det forventes at du:

 • Kan navngi og plassere nyrene, urinleder, urinblære og urinrør og forklare deres funksjon
 • Kan beskrive nyrenes oppbygning og funsksjon
 • Kan tegne og navngi figurer over nefronet med blodkar, nyren som helhet, samt urinveiene
 • Kan beskrive hvordan nefronet er bygd opp og forklare dens funksjon
 • Kan forklare syre- og balansen (reguleringen)
 • Kan forklare væskebalansen (reguleringen)

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for dette temaet, spesielt for sykepleie finnes >her


“Hvordan jobbe med Nyrene og urinveiene”?

Her finner du et forslag til hvordan du kan arbeide med dette temaet:

 1. Se følgende videoer: Nyrer, urinveier og væskebalansen
 2. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel «Nyrene og urinveiene»
 3. Arbeide med alle oppgavene i kapittel «Nyrene og urinveiene» i Arbeidsbok Anatomi eller i Arbeidsbok anatomi for paramedisin, paramedic
 4. Se følgende videoer: Syre-base-reguleringen
 5. Lese i boka Menneskekroppen hele kapittel «Syre-base-reguleringen»
 6. Test deg selv: Quiz – Nyre og urinveiene

Arbeidsomfanget: Sirka 10 timer


Sentrale ord og begreper som du bør kjenne til:

 • Afferent arteriole (tilførende arteriole)
 • Efferent arteriole (fraførende arteriole)
 • Bowmans kapsel
 • Bowmans rom
 • Calyx (nyrekalk)
 • Glomerulus, Glomeruli (karnøstene)
 • Henles sløyfe
 • Lukkemuskelen i urinrøret
 • Nefron
 • Nyrebark
 • Nyrekapsel
 • Nyremarg
 • Nyrepyramide/pyramis renalis
 • Papiller
 • Pelvis renalis (nyrebekken)
 • Proksimale tubulus
 • Distale tubulus
 • Ren (nyre)
 • Samlerør
 • Ureter (urinleder)
 • Urethra (urinrør)
 • Vesica urinaria (urinblære)